Giới thiệu

Logo của Hội

4 năm trước | 20875


Giới thiệu về Logo của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Hình con mắt: Sự tinh tường sáng suốt, cảnh giác của NTD

Vòng xoáy: Sự phát triển của phong trào NTD

Chữ Q: Chất lượng (Quality)

Hình vuông trong có hàm số Sin: Khoa học – kỹ thuật

VINASTAS: Viết tắt của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam


Các bài viết khác

Giới thiệu Hội (20/8)

Điều lệ Hội (20/8)

Sơ đồ tổ chức (30/8)