Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

15/09/2016

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011.