Giới thiệu

Giới thiệu Hội

3 năm trước | 64691

 

Điều 1.Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hội Khoa học và kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt  Nam.

2. Tên tiếng Anh: Vietnam Standards and Quality Association (viết tắt là VINASTAQ).

3. Hội Khoa học và kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam có biểu tượng riêng, được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Tôn chỉ, mục đích

Hội Khoa học và kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, pháp nhân Việt Nam hoạt động lĩnh vực khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia hoạt động khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn, chất lượng để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và lợi ích của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

 Các bài viết khác

Điều lệ Hội (20/7)

Sơ đồ tổ chức (30/8)