Giới thiệu

Giới thiệu Hội

4 năm trước | 39985


Điều 1. Tên gọi

1. Tên gọi bằng tiếng Việt: Hội Khoa học kỹ thuật về tiêu chuẩn hoá chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, gọi tắt là Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
2. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Standard and Consumers Association.
3. Tên viết tắt tiếng Anh: VINASTAS.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (sau đây gọi là Hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận của những người hoạt động trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm mục đích: Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ nghề, xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam.
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam là thành viên của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và tổ chức Quốc tế Người tiêu dùng (CI).

Điều 3. Phạm vi hoạt động, địa vị pháp lý và trụ sở của Hội

1. Hội được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tựu trang trải về kinh phí. Hội làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, theo Điều lệ của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của Pháp luật.
4. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng. Cơ quan ngôn luận của Hội là Tạp chí Người tiêu dùng, được thành lập theo quy định của pháp luật.
5. Trụ sở chính của Hội đặt tại Hà Nội. Hội có văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Pháp luật.Các bài viết khác

Điều lệ Hội (20/8)

Logo của Hội (20/8)

Sơ đồ tổ chức (30/8)