Trung ương Hội

Tw Hội

4 năm trước
Tw Hội
Chủ tịch: TS Đoàn Phương

Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Nguyễn Mạnh Hùng

Chánh Văn Phòng: Đỗ Viết Tịnh

Điện thoại: 043.8520981

Fax: 043.8527769

Email: vinastas@ymail.com

Website: www.vinastas.org

 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHỈ ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ V (2011-2015)

 

Chủ tịch: TS Đoàn Phương

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Nguyễn Mạnh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

PGS.TS Lê Danh Vĩnh

TS Vũ Văn Diện

GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc

Lê Thị Cẩm Nhung


Các Ủy viên thường vu:

Lữ Bằng

Đặng Thị Kim Hiên

Đinh Thị Mỹ Loan

Nguyễn An Lương

Nguyễn Văn Lưỡng

Nguyễn Phương Nam

Đỗ Gia Phan

Phó Đức Sơn

Các bài viết khác