Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre

8 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số: 3744/2002/QD-UBND ngày 08/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre
Cuộc họp tư vấn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng về điện thoại kém chất lượng tại Bến Tre

Chủ tịch Hội: Ông Huỳnh Duy Nhân

Di động: 0918 267 734

Địa chỉ Hội: Số 77, đường Nguyễn Huệ, phường I, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại của Hội: 075 3 817 515

Email: ntdbtre@gmail.com
Các bài viết khác