Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh

8 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh
Chủ tịch Hội: Ông Trần Đình Hồng

Di động: 0167 677 6025

Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 369 1008 Fax: 039 369 1008

Email: hoibvqlntdht@gmail.com

Các bài viết khác