Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

8 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số: 1018/UB ngày 2 tháng 11 năm 1991 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Hội: Bà Nguyễn Thị Minh Lý

Điện thoại: 098 369 4565

Phó chủ tịch thường trực: Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: 098 369 4565

Địa chỉ Hội: 80 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại Hội: 058 3601 129; Fax: 058 3811 158

Mail: kmxinhdep@gmail.com
 
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là tổ chức xã hội của người tiêu dùng được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo và là tổ chức đại diện để bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của Hội dựa trên nguyên tắc: không vì mục đích lợi nhuận, mọi hoạt động của hội phải nhằm mục đích hỗ trợ hoặc đại diện cho người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của hội là đoàn kết, tập hợp hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn toàn tỉnh; bồi dưỡng và nâng cao trình độ, kiến thức cho hội viên; tuyên truyền và giáo dục cho người tiêu dùng về quyền và trách nhiệm, nâng cao kiến thức tiêu dùng, xây dựng phong cách tiêu dùng lành mạnh, tiết kiệm và giúp người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình; là đầu mối trong giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tham gia, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ quản lý người tiêu dùng.

Trách nhiệm của Hội là: tiếp nhận các khiếu nại của người tiêu dùng và tổ chức hòa giải giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ; hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu; đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng; cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dich vụ; độc lập khảo sát, thử nghiệm, công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện, thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin, cảnh báo của mình; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch và biện pháp về quyền bảo vệ người tiêu dùng; thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước giao; tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về kiến thức tiêu dùng.

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận đơn khiếu nại, xây dựng quy chế và quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại đạt hiệu quả.

Các bài viết khác