Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An

8 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 2297/QĐ-UB ngày 09/6/2005 của UBND tỉnh cho phép thành lập Hội BVQLNTD tỉnh Long An.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An
Chủ tịch Hội: Ông Ngô Văn Rượi

Điện thoại của chủ tịch Hội: 0913 876 063

Địa chỉ Hội: 112 Đường Cách mạng Tháng Tám, Phường 1, Tp Tân An, Long An (Sở Công thương Long An)

Điện thoại: 072 3821 411

Fax: 072 3826 956

Mail:
tranthuthao@longan.gov.vn

Các bài viết khác