Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang

8 năm trước

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang
Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Văn Lưỡng

Di động: 0913.962.800

Địa chỉ Hội: Số 17 Nam Kỳ khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0733.976.463; Fax: 0733.976.463

Email: bvntdtg@yahoo.com.vn

Wesbsite
:
www.hoibaovenguoitieudungtg.com

Hội có chức năng, nhiệm vụ:

1.Đoàn kết tập hợp hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.Bồi dưỡng nâng cao trình độ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các kiến thức về tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho hội viên nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo ra những hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3.Tuyên truyền, giáo dục, người tiêu dùng về những quyền và trách nhiệm của họ, hướng dẫn tiêu dùng lành mạnh như tieu dùng tiết kiệm, khuyến khích tiêu dùng nội địa, bảo đảm môi sinh, môi trường tiêu dùng…tổ chức giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình.

4.Tham gia ý kiến và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương, chính sách, phương hướng kế hoạch và biện pháp nhằm phát triển công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5.Hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan tới tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các hội quần chúng trong nước và các tổ chức nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các bài viết khác