Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau

8 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau được thành lập theo quyết định số: 257/QĐ-CTUB ngày 28/3/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau
Tên đầy đủ: Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau

Tên giao dịch: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Cà Mau

Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Phước Hồng

Điện thoại: 0913 893 085

Địa chỉ Hội: 03-05, đường Lý Bôn, P.4, Tp.Cà Mau, Cà Mau

Điện thoại của Hội: 0780 360 0848; Fax: 0780 382 2911

Email: camastas@gmail.com
 

Hội là một tổ chức tự nguyện của những người hoạt động trong lãnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ, xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ trong các lĩnh vực, nâng cao chất lượng các mặt của cuộc sống và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Hội hoạt động trong phạm vi hành chính Tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước pháp luật. Hội có con dấu và tài khoản riêng.

Từ khi Hội được thành lập, hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong tỉnh đã được đẩy mạnh. Người tiêu dùng trong tỉnh từng bước hiểu biết và tin tưởng vào Hội. Hội không chỉ thực hiện việc ngăn chặn việc kinh doanh không trung thực làm tổn hại cho người tiêu dùng và xã hội, mà còn góp phần tạo môi trường xã hội thuận lợi, thúc đẩy những hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội người tiêu dùng có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục cho mọi người tiêu dùng về các quyền của họ, tổ chức và giúp đỡ họ tự bảo vệ quyền lợi của mình, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về các kiến thức tiêu dùng cho hội viên và mọi người tiêu dùng, nhằm tạo ra các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng tốt, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Hội tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương, chính sách, phương hướng kế hoạch và biện pháp nhằm phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hội Đại diện cho người tiêu dùng trong các khiếu nại, tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ trong trường hợp được ủy quyền.
 

Các bài viết khác