Trung ương Hội

Chủ đề Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3)

5 năm trước

 Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 15/3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Chủ đề Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3)
Nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 15/3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Thi hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính Phủ “Về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”, căn cứ Kế hoạch số 9754/KH-BCT, ngày 21/9/2015 của Bộ Công Thương về “Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam năm 2016" và chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới năm 2016 do CI đưa ra là “Kháng kháng sinh” (ABR), Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã chính thức phát động chủ đề Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 với chủ đề là “An toàn vệ sinh thực phẩm

Các Hội tỉnh, thành phố, các Tổ chức trực thuộc căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới và Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 ấn tượng, hiệu quả, thiết thực, góp phần tích cực vào phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam cũng như trên thế giới./.

Nội dung công văn về Chủ đề và kế hoạch tổ chức Ngày quyền người tiêu dùng Việt
  Nam


Các bài viết khác