Trung ương Hội

Kết quả hoạt động TVGQKN của VINASTAS năm 2012

8 năm trước

 Trong năm 2012, Các Văn phòng tư vấn khiếu nại (VPTVKN) Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) cùng với các hội thành viên tại các tỉnh và thành phố đã tiếp nhận 961 trường hợp khiếu nại trực tiếp bằng văn bản. Ngoài ra, Hội đã tư vấn hàng ngàn khiếu nại qua điện thoại.

Kết quả hoạt động TVGQKN của VINASTAS năm 2012

Trong tổng số 961 khiếu nại đã tiếp nhận, 801 trường hợp tương đương 83% đã được tư vấn hỗ trợ giải quyết thành công. Nhiều trường hợp khiếu nại không đủ thông tin chứng cứ để hỗ trợ giải quyết hoặc doanh nghiệp không thiện chí hợp tác (5%); khiếu nại quá đáng của Người tiêu dùng (6%); 6% khiếu nại đang trong quá trình giải quyết hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét.

 Phân tích số liệu khiếu nại thu thập được tại hai VPTVKN của TW Hội tại Hà Nội (639 khiếu nại) và TP Hồ Chí Minh (650 khiếu nại), giai đoạn 2009-2012 cho thấy:

 
Đối tượng khiếu nại của người tiêu dùng chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (85%-97%), còn lại là doanh nghiệp nhà nước và quy định quản lý nhà nước.

Lĩnh vực khiếu nại của Người tiêu dùng rất đa dạng nhưng tập trung lớn vào chất lượng và bảo hành hàng hóa, chất lượng dịch vụ; khiếu nại về ATVSTP, mỹ phẩm và môi trường (70%). Ngoài ra vẫn còn những khiếu nại quá đáng của người tiêu dùng (1%-4%).

Với phương thức giải quyết khiếu nại chủ yếu là thúc đẩy quá trình thương lượng, hòa giải giữa Doanh nghiệp và Người tiêu dùng, kết quả hoạt động tư vấn hỗ trợ giải quyết khiếu nại năm 2012 thể hiện sự tích cực và phát triển của các VPTVKN của VINASTAS, cũng như các Hội thành viên trong toàn quốc, một trong các hoạt động có hiệu quả của phong trào người tiêu dùng tại nước ta.

Các bài viết khác