Trung ương Hội

Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm

9 năm trước

Ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã tiến hành sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đưa ra kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở TW hội và các hội địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với phổ biến pháp luật, đã tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, như tư vấn pháp luật, viết bài, tham gia diễn đàn, trả lời phỏng vấn. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho NTD, người kinh doanh mà còn nâng cao vai trò của hội.

Công tác xây dựng, kiện toàn và phát triển Hội có tiến bộ. Tăng thêm 3 hội địa phương và nhiều hội viên tập thể và cá nhân. Việc thực hiện quy định về báo cáo kể cả số lượng và chất lượng so với trước tiến bộ rõ rệt. Duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định. Lần đầu tiên tổ chức giao ban khối các Tổ chức trực thuộc. Trong cả nước tính đến 1/8/2012 có 44 Hội tỉnh, thành phố. Trong đó số hội viên tập thể là 963 hội viên và 102.673 hội viên cá nhân.

Công tác tư vấn và giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2012 của 2 Văn phòng Tw Hội và 29 Hội địa phương là 470 vụ, trong đó giải quyết thành công là 397 vụ đạt tỷ lệ 84,5%. Ngoài ra các các VPTVKN và các Hội còn tư vấn, hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại cho NTD.
Qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải quyết khiếu nại, đã giúp người khiếu nại bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, giúp đơn vị bị khiếu nại nâng cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng cũng như ý thức chấp hành pháp luật.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2012

Tiếp tục xây dựng tổ chức và phát triển Hội. Vận động những địa phương chưa tổ chức Hội sớm thành lập. Các Hội địa phương chưa được công nhận hội đặc thù tiếp tục vận độn để được công nhận.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Theo dõi sát tình hình thị trường, chọn những vấn đề bức thiết để hội thảo, kiến nghị với nhà nước và đưa lên công luận khi cần thiết.

Đẩy mạnh hoạt động của CLB “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”.

Đẩy mạnh việc khai thác các nguồn dự án trong nước và Quốc tế. Xây dựng dự án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng VSATTP ở Việt Nam”. Theo dõi sát các đề tài đã đăng ký với VUSTA để khi được chấp nhận sẽ tổ chức thực hiện.

Đưa hoạt động Tư vấn giải quyết khiếu nại vào nề nếp; từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động này. Những địa phương chưa tổ chức thành lập văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại thì sớm thành lập.

Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế theo đúng đường lối đối ngoại nhân dân và hội nhập của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt dự án nâng cao nhận thức người tiêu dùng về rau an toàn đã ký hợp tác với VECO.

Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng trên cơ sở kiện toàn tổ chức của Ban nghiên cứu, hỗ trợ phát triển Tiêu chuẩn, Chất lượng. Tham gia một số hoạt động phối hợp cụ thể với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. Thống nhất kế hoạch phối hợp hoạt động với Tổng cục trong năm 2013 trên cơ sở làm việc cụ thể với các đơn vị có liên quan của Tổng cục theo nội dung định hướng các hoạt động phối hợp đã được hai bên nhất trí.

Khai thác các nguồn kinh phí hợp pháp cho hoạt động của Hội, trong đó có nguồn từ việc giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tranh thủ các nguồn lực, từng bước xây dưng cơ sở vật chất của Hội. Tiếp tục mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
T. TuệCác bài viết khác